Primena trigonometrije

Trigonometrijske funkcije, verovali ili ne, mogu se naći skoro svuda oko nas. Bez obzira da li slušate muziku ili gledate ka neboderu, sinus i kosinus mogu se naći u svim sferama života. Funkcije sinusa i kosinusa mogu takođe biti predstavljene u trouglovima od 90 stepeni u našoj okolini. Na primer, udaljenost od senki drveta i visine osobe može biti povezana pravim trouglom. Pročitajte više Primena trigonometrije

Inverzne trigonometrijske funkcije

Inverzne trigonometrijske funkcije su: arcsin x (arkussinus), arccos x (arkuskosinus), arctg x (arkustangens), arcctg x (arkuskotangens). One su inverzne trigonometrijskim funkcijama: sin x, cos x, tg x, ctg x. Prefiks arkus potiče od latinske reči arcus – luk, ugao. Nazivaju se i ciklometrijske funkcije. U nekim zemljama pišu ih na uobičajen, opšti način za inverzne funkcije: sin-1x, cos-1x, tg-1x, ctg-1x. Pročitajte više Inverzne trigonometrijske funkcije

Svođenje na prvi kvadrant

Ako imamo ugao α  takav da je 0 ≤ α ≤ 2π, tada brojevima α , α + 2π, α – 2π, odgovaraju različiti lukovi na trigonometrijskom krugu, ali svi ti lukovi imaju istu krajnju tačku, neka bude, M. Zbog toga imamo da je: cosα = cos(α + 2π) = cos(α – 2π) i kažemo da je funkcija cos periodična sa periodom 2π.
Isto važi i za funkciju sinus, tj. i ona je periodična sa periodom 2π. Osnovni period funkcija tangens i kotangens je π.
U skladu sa rečenim dovoljno je da znamo vrednost trigonometrijske funkcije na intervalu [0, 2π), te ćemo odatle znati i njihove vrednosti za bilo koji realan broj, zahvaljujući osobini periodičnosti.

 Trigonometrijske funkcije proizvoljnog ugla se mogu izraziti preko trigonometrijskih funkcija odgovarajućeg ugla prvog kvadranta. Ovaj postupak se zove svođenje na prvi kvadrant. Pročitajte više Svođenje na prvi kvadrant