Arhive kategorija: Uglovi

Svođenje na prvi kvadrant

Ako imamo ugao α  takav da je 0 ≤ α ≤ 2π, tada brojevima α , α + 2π, α – 2π, odgovaraju različiti lukovi na trigonometrijskom krugu, ali svi ti lukovi imaju istu krajnju tačku, neka bude, M. Zbog toga imamo da je: cosα = cos(α + 2π) = cos(α – 2π) i kažemo da je funkcija cos periodična sa periodom 2π.
Isto važi i za funkciju sinus, tj. i ona je periodična sa periodom 2π. Osnovni period funkcija tangens i kotangens je π.
U skladu sa rečenim dovoljno je da znamo vrednost trigonometrijske funkcije na intervalu [0, 2π), te ćemo odatle znati i njihove vrednosti za bilo koji realan broj, zahvaljujući osobini periodičnosti.

 Trigonometrijske funkcije proizvoljnog ugla se mogu izraziti preko trigonometrijskih funkcija odgovarajućeg ugla prvog kvadranta. Ovaj postupak se zove svođenje na prvi kvadrant. Pročitajte više Svođenje na prvi kvadrant

Merenje ugla. Radijan

Ranije smo kao mernu jedinicu za merenje ugla koristili isključivo stepen (1°=1/360 pun ugao). Stepenom se mogu meriti ne samo uglovi, već i kružni lukovi. Uoči se centralni ugao koji odgovara datom kružnom luku i njegovRadijana mera izržena u stepenima poistovećuje se s merom kružnog luka. Jednom istom centralnom uglu odgovara neograničeno mnogo kružnih lukova koji su različite dužine, a svi imaju istu meru u stepenima. Tada smo u dilemi dužinu kog kružnog luka da uzmemo za meru zajedničkog centralnog ugla α. Zbog toga se opredeljujemo za luk A0 B0 čiji je poluprečnik jednak 1. Pročitajte više Merenje ugla. Radijan