Korisno

Ovakvi oblici mogu dosta da pomognu prilikom rešavanja raznih zadataka:

a sin α + b cos α = A sin (α + φ)

gde su: 

A = √a² + b²    ∧   cos φ = a/(√a² + b²)   ∧    sin φ = b/(√a² + b²)

Ne treba zaboraviti da i površinu trougla možemo lako izračunati zahvaljujući trigonometriji:

P = 1/2 ab sin γ = 1/2 ac sin β = 1/2 bc sin α

%d bloggers like this: